Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Rektor PK: Znakomite wyniki ewaluacji to nagroda za wielką i mądrą pracę.


Rektor PK: Znakomite wyniki ewaluacji to nagroda za wielką i mądrą pracę.
 
 
Drodzy Pracownicy, Studenci, Doktoranci, Przyjaciele Politechniki Krakowskiej!Rektor PK
 
 
Niezwykle cieszymy się ze znakomitego dla Politechniki Krakowskiej wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021. Przyznanie siedmiu kategorii A oraz jednej B+ dyscyplinom, uprawianym na naszej uczelni, to jeden z najlepszych wyników w kraju. Potwierdza wysoki poziom naukowy Politechniki, sytuuje nas w gronie najlepszych polskich szkół wyższych, czołówce uczelni technicznych. Jest wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Potwierdza, że nasza praca naukowa ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
 
 
Dzięki tak wysokim ocenom naszego dorobku mamy prawo nadawania stopni naukowych w ramach wszystkich dyscyplin, które poddaliśmy ocenie. Szczególnie cieszymy się, że do grona siedmiu dyscyplin, w których mieliśmy już uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania, dołącza jedna z najmłodszych na PK dyscyplin – informatyka techniczna i telekomunikacja. Mamy nadzieję, że z jeszcze większą dynamiką także w niej będziemy teraz mogli rozwijać kadry naukowe. To znakomicie wróży przyszłości naszej uczelni, naszym planom i aspiracjom.
 
 
Uzyskanie tak wysokich ocen naszego dorobku naukowego to dla naszej społeczności nagroda za wielką pracę, ale też świetna nowina dla naszych studentów i kandydatów na studia. Gwarantuje, że trafiając na Politechnikę Krakowską, mają zapewniony dostęp do najnowszej wiedzy i kształcenia prowadzonego przez ekspertów w najważniejszych branżach gospodarki.
 
 
Dziękuję wszystkim pracownikom i doktorantom Politechniki Krakowskiej za wspaniałą, mądrze planową i realizowaną pracę, która przyniosła tak znakomite owoce w ewaluacji. Dziękuję szczególnie za niezwykłe zaangażowanie dziekanom i prodziekanom wydziałów, radom naukowym dyscyplin, kierownikom katedr, prorektorom tej i ubiegłej kadencji, także mojemu poprzednikowi rektorowi Janowi Kaziorowi, pod którego kierunkiem przeprowadzona została reforma naszej uczelni, m.in. pod kątem nowych ustawowych i ewaluacyjnych wymagań. Każdy członek naszej społeczności – zarówno pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, jak i pracownicy dydaktyczni i administracyjni, pracownicy – wspierających naukę – jednostek pozawydziałowych, zwłaszcza Biblioteki PK, Centrum Transferu Technologii PK oraz Centrum Doskonalenia Badań Naukowych – może czuć dumę z wyniku, jaki wspólnie osiągnęliśmy w ewaluacji. Wysokie wyniki w niej były jednym z priorytetów władz rektorskich tej i ubiegłej kadencji, jednym ze głównych celów w strategii rozwoju PK na najbliższe lata, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych celów i jeszcze raz wszystkim dziękuję!
 
 
Władze rektorskie, jak i dziekańskie tej i ubiegłych kadencji podjęły wiele starań, by wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować. Nie sposób wymienić wszystkich działań podjętych w ostatnich latach, wspomnę tylko o kilku, poczynając od dobrego przygotowania naszej uczelni do funkcjonowania w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, oparty na żywej dyskusji politechnicznej społeczności, przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK, która doprowadziła do skoncentrowania działalności badawczej w ramach dyscyplin naukowych wokół wydziałów i pozostawiła w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło nam sprawność zarządczą i przejrzystość kompetencyjną. Mamy programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które z jednej strony wzmocniło interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców, edukując i szkoląc ich m.in. w metodyce przygotowywania wartościowych prac naukowych. Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie.
 
 
Chcemy nadal podążać tą drogą, z przekonaniem, że nie możemy teraz osiąść na laurach. Aby iść do przodu, utrzymać wysoki poziom naszej uczelni, trwale budować jej prestiż w kraju i zagranicą, musimy stawiać jeszcze szybsze kroki w rozwoju naukowym i dydaktycznym. Poprzestanie na tym, co dotąd robimy, to będzie za mało. Pokazują to dane porównawcze z tej ewaluacji i historyczne porównania z poprzednimi ocenami szkół wyższych. Ci, którzy byli kiedyś wysoko oceniani, tym razem mocno odczuli konkurencję i nie mają takiej satysfakcji z wyników ewaluacji, jak my. My zaś, już teraz ciesząc się z wysokich ocen, analizujemy jeszcze szczegółowo dane z ewaluacji, by zdecydować o ewentualnych dalszych krokach (odwołaniach) w ramach obecnego cyklu ewaluacyjnego.
 
 
Myśląc o przyszłości uczelni, jestem pełen optymizmu. W trudnych dla szkolnictwa wyższego czasach, udało się nam osiągnąć wspólnie coś niezwykle ważnego – nie tylko uzyskać wspólnie sukces ewaluacyjny, ale i zintegrować społeczność PK wokół naszych priorytetowych celów, na nowo wzbudzić w niej politechnicznego ducha i zapał do współpracy między wydziałami, zespołami, dyscyplinami, grupami pracowników. Mam nadzieję, że wyniki ewaluacji wpłyną na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla PK, ale też otworzą przed nami nowe pola do współpracy i aktywności grantowej, zaowocują wzrostem prestiżu PK w kraju i na świecie. To zaś da nam możliwości do jeszcze lepszego dbania o warunki prowadzenia badań i dydaktyki na PK, w tym polepszenia warunków pracy i płacy naszych pracowników.  

 
 
 
Prof. Andrzej Białkiewicz
 
Rektor Politechniki Krakowskiej

[Mieczysław Mucha, 2022-08-25 09:59]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa specjalność Data Science
Nowa specjalność Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
Nowy kierunek Matematyka Stosowana
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska