Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Pomoc materialna


Informacje dotyczące pomocy materialnej udziela p. mgr Aneta Zielińska
tel. (12) 628-31-69
e-mail: aneta.zielinska@pk.edu.pl


Przypominamy, że do 15 stycznia Dziekanat WIiT ds. pomocy materialnej przyjmuje wnioski dotyczące Stypendiów dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego. 
Wszelkie dane dotyczące Regulaminu oraz wzory wniosków, oświadczeń i regulamin znajdą Państwo na stronie PK :   stypendium ministra
 
 
 
[Aneta Zielińska, 2021-12-23 11:58]
Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdą Państwo poradnik stypendialny który ułatwi składanie dokumentów do pomocy materialnej

Poradnik stypendialny

Informator
[Aneta Zielińska, 2021-10-14 09:22]
Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia. Termin składania wniosków mija 11.10.2021 o godzinie 11:00.

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 może być przyznane studentowi, który w roku akademickim 2020/2021 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz wykazał się:
 •     znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
 •     lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi związanymi ze studiami,
 •     lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

szczegóły znajdą Państwo na stronie PK Stypendium ministra
[Aneta Zielińska, 2021-10-07 09:35]
Szanowni Państwo,
 
Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, który wszedł w życie Zarządzeniem nr 90 z dnia 5 lipca 2021r. wraz z nowymi wzorami wniosków, jest dostępny pod adresem:   http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3737
 
Terminy składania wniosków o stypendium są dostępne na stronie PK pod adresem https://www.pk.edu.pl
 
Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie w oryginale lub pocztą tradycyjną z dopiskiem "Wydział Informatyki i Telekomunikacji - pomoc materialna"
    1. do dnia 4 października 2021 r.,
    2. do 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.
[Aneta Zielińska, 2021-07-13 14:01]

Pomoc materialna dla studentów

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2021/22 studenci mogą ubiegać się  o pomoc finansową Uczelni. Pomoc ta udzielana jest  na wniosek studenta w formie :

- stypendium socjalngo lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zasad występowania z wnioskiem  o udzielenie pomocy materialnej oraz obowiązujących zasad jej przydzielania znajduje się w serwisie Uczelni pod adresem www.pk.edu.pl

[Aneta Zielińska, 2021-07-13 13:57]
 
 
 
Pełny wykaz dokumentów oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne są stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem:
https://pk.edu.pl w załączniku.
 
Poniżej wykaz podstawowych dokumentów do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/22. 
 
1. WNIOSEK 
 
W tabelce na dole strony proszę zaznaczyć datę od - do /nadal rozpoczęcia i zakończenia pracy)
 
2. (Wzór nr. 8) Oświadczenie dla studentów starających się o dodatek do kwatery
 
Wszystkie dokumenty muszą dotyczyć roku podatkowego 2020r (tylko w szczególnych przypadkach roku 2021). Poniższe dokumenty składa student oraz wszystkie osoby pełnoletnie.
 
3. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie. 
 
4. (wzór nr 15) Oświadczenie o dochodzie,
 
5. (wzór nr 11) Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 
6. Zaświadczenia z  ZUS albo oświadczenie (wzór nr 14) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 
7. Zaświadczenie z gminy albo oświadczenie (wzór nr 13) o wielkości gospodarstwa rolnego,
 
8. Ryczałt – jeśli dotyczy: zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego musi zawierać: wysokość przychodu, stawka podatku, wysokości opłacanego podatku,
 
9. Jeśli dotyczy - Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 
10. Jeśli dotyczy  - Zaświadczenie lub oświadczenie (wzór nr 16)o uczęszczaniu do szkoły,
 
11. Jeśli dotyczy – skrócony akt urodzenia dla rodzeństwa lub dzieci do 18 rż,
 
12. Jeśli dotyczy - zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 
13. Jeśli dotyczy - dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców 1) karta pobytu, ważna Karta Polaka, 
 
13. Jeśli dotyczy inne, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej,
 
14. Jeśli dotyczy - jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny student musi dołączyć do Wniosku zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej  zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
 
 
 
W przypadku innej sytuacji w rodzinie wymagane będą dodatkowe dokumenty określone Regulaminem.
 
[Aneta Zielińska, 2021-07-13 13:52]

Informacje dotyczące stypendium socjalnego znajdują się w writualnym dziekanacie: ehms

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:34]
[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:35]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska