Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Świadczenia pomocy materialnej vademekum


VADEMECUM wypełniania wniosków stypendialnych na
Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK w roku 2020/2021
Kontakt: mgr Aneta Zielińska tel.12 628-31-69 lub aneta.zielinska@pk.edu.pl 
Wzory druków wniosków o przyznanie stypendium dla całej Politechniki Krakowskiej  znajdują się tu:
 
• Stypendium rektora (stypendium za wyniki w nauce) – wzór nr 4.
Ważne: nie jest konieczne wpisywanie średniej ocen!
Jeżeli student/ka ma osiągnięcia naukowe/sportowe, do wniosku proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających te osiągnięcia, wg informacji w Regulaminie ( w Załączniku do Zarządzenia Rektora: )
 
• Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami – wzór nr 3.
Jeżeli stypendium jest kontynuacją, tzn. student już otrzymywał wymienione stypendium, wtedy wystarczy wypełnić tylko druk wniosku (przy założeniu że decyzja o niepełnosprawności nie uległa zmianie). Jeżeli student po raz pierwszy stara się o stypendium specjalne, wtedy do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o niepełnosprawności.
 
• Stypendium socjalne – wzór nr 1.
W tabeli Skład rodziny na dzień składania wniosku proszę wpisać przy rodzicach aktualne miejsce pracy lub aktualne źródło dochodu: nazwę zakładu pracy lub wykonywany zawód, gospodarstwo rolne (rolnik), rencista, emeryt, działalność gospodarcza (własna firma), bezrobotny (proszę dołączyć aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy z informacją o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu zasiłku dla osób bezrobotnych).
Przy rodzeństwie proszę wpisać rodzaj szkoły (podstawowa, liceum, technikum) lub nazwę uczelni.
Jeżeli rodzeństwo jest niepełnoletnie, proszę dołączyć kserokopię aktu urodzenia (bez zaświadczenia ze szkoły), jeżeli rodzeństwo ukończyło 18 lat, proszę dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (że osoba ta jest studentem w roku akademickim 2020/21).
Wniosek (wszystkie pola!) proszę wypełnić do miejsca Podpis studenta poniżej Klauzuli informacyjnej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdej pełnoletniej osoby wpisanej do wniosku (z wyjątkiem rodzeństwa studenta które uzyskało pełnoletność w 2020 r.). Dokument z US powinien zawierać informacje wymienione we wzorze nr 9. Jeżeli student lub jego rodzeństwo nie uzyskali żadnego dochodu (nie rozliczali się z Urzędem Skarbowym), wtedy wystarczy że wypełnią oświadczenie wzór nr 15 – będzie ono równoważne z zaświadczeniem z US.
 
- student razem z rodzicami i pełnoletnim rodzeństwem wypełnia również (obligatoryjnie) oświadczenie wzór nr 11 – tylko jeden druk na rodzinę! W lewym górnym rogu należy wpisać wszystkie pełnoletnie osoby (student, rodzice, pełnoletnie rodzeństwo) a w miejscu podpis członka rodziny studenta składającego oświadczenie powinny złożyć podpis wszystkie wpisane wyżej osoby. Na druku tym wpisuje się ewentualne dochody, które nie zostały wymienione przez Urząd Skarbowy, np. dochód z gospodarstwa rolnego, alimenty, zasiłki chorobowe dla rolników. Wszystkie możliwe dochody są wymienione w „Pouczeniu” (poniżej podpisów).
 
- osoby pełnoletnie które uzyskały w 2019 r. dochód, powinny wypełnić wzór nr 14. Osoby, które nie uzyskały dochodu nie wypełniają tego druku! Nie wypełniają tego druku również studenci, których dochodem były tylko alimenty.
 
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą (mających własną firmę) wymagane jest również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje wymienione we wzorze nr 10.
 
- jeżeli wśród osób wpisanych do wniosku są osoby, które posiadają gospodarstwo rolne, powinny one wypełnić oświadczenie wzór nr 13 (jeden druk na rodzinę).
 
- jeżeli w rodzinie studenta miesięczny dochód na osobę nie przekroczył kwoty 528 zł student powinien do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (wzór prośby o wydanie takiego zaświadczenia jest we wzorze nr 18).
 
 
Rekomendowane formy składania wniosków stypendialnych (do wyboru):
 
Wnioski należy przesłać/dostarczyć  do dziekanatu WIiT PK:
• pocztą na adres:
                           Politechnika Krakowska
                           Wydział Informatyki i Telekomunikacji PK
                           dziekanat ds. socjalnych p. Aneta Zielińska
                           ul. Warszawska 24
                           31-155 Kraków
 
• poprzez system e-hms w formacie pdf. (preferowane dla wniosków o stypendium rektora, stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami) z uwagi na pojemność dokumentu;
 
• wrzucić wypełnione wnioski w zaklejonej kopercie do oznaczonego pudełka umieszczonego  obok drzwi wejściowych do Dziekanatu WIiT PK;
 
• bezpośrednio do dziekanatu ds. socjalnych Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, Aneta Zielińska pok. nr. 4 (w budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej),  wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.
 

[Mieczysław Mucha, 2020-09-24 09:44]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Program studiów 2023/2024
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa specjalność Data Science
Nowa specjalność Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
Nowy kierunek Matematyka Stosowana
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska