Praktyki

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia

Zgodnie z § 12a ust. 3 i 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” (link) od 1 października 2023 r., na udokumentowany wniosek studenta, opiekun praktyk na wydziale PK może zaliczyć studentowi na poczet praktyki zawodowej czynności wykonane przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu, wolontariatu lub projektu badawczego, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyki zawodowej i jeżeli zostały zrealizowane w czasie trwania studiów studenta na określonym kierunku, poziomie i profilu. Student składa wniosek nie później niż siedem dni przed terminem zaliczenie semestru, w którym, zgodnie z programem studiów, odbywana jest praktyka zawodowa. Termin zaliczenia semestru określony jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego lub w komunikacie dziekana w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów (link). Opiekun praktyk na wydziale PK rozpatruje wniosek w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia na Politechnice Krakowskiej – obowiązuje wszystkie kierunki (zgodnie z uchwałą KW z dn. 15.02.2023 procedura została rozszerzona na kierunki o profilu praktycznym). Procedurę stosuje się w przypadku, gdy Student nie wnioskuje o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty

Kierunek Informatyka, studia I stopnia

Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową:

Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej:

Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej:

Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej:

Wniosek o awans – kierunek Informatyka:

Kierunek Matematyka, studia I stopnia

Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową:

Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej:

Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej:

Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej:

Wniosek o awans – kierunek Matematyka:

Kierunek Matematyka Stosowana, studia I stopnia

Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową:

Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej:

Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej:

Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej:

Wniosek o awans – kierunek Matematyka Stosowana:

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk w obszarze nauk informatycznych jest Pan dr inż. Piotr Łabędź

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk w obszarze nauk matematycznych jest Pan dr Krzysztof Wesołowski

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top