Dyplomy, egzamin dyplomowy

Zachęcamy do zgłaszania prac dyplomowych w dedykowanych konkursach – więcej informacji:  link

Deklaracje wyboru tematu pracy składa się w Sekretariatach odpowiednich Katedr. Katedra odpowiada za przydział recenzentów oraz ustalanie harmonogramów obron.
Katedra Informatyki: tel. (+48) 12 628 27 80
Katedra Matematyki Stosowanej: tel. (+48) 12 628 29 88

Przygotowanie protokołów na podstawie otrzymanej dokumentacji z Katedr oraz wydawanie dyplomów odbywa się w Dziekanacie – Pani Karolina Robotycka tel. (+48) 12 628 31 31

Szanowni Państwo! 

Osoby chcące odebrać dyplom osobiście proszone są o wcześniejszy kontakt e mailowy: karolina.robotycka@pk.edu.pl  lub telefoniczny 12 6283131 w celu umówienia terminu odbioru.  Złożenie karty odejścia obowiązuje  wszystkich absolwentów, zarówno I stopnia  jak i II stopnia. Legitymacje oddają absolwenci II stopnia oraz absolwenci I stopnia,  jeśli nie kontynuują studiów na PK. 

Dyplomy wysyłamy również pocztą zgodnie z obowiązującą procedurą. Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty składają Państwo elektronicznie na wyżej wskazany adres e mail. 

Opłatę w wysokości 18,20 wnoszą Państwo na konto podstawowe PK  09 2490 0005 0000 4600 1012 1826  w tytule należy podać: imię, nazwisko, kierunek, stopień, wydział (WIiT)

Terminy Obron

Egzaminy dyplomowe dla: I i II stopnia studiów stacjonarnych, niestacjonarnych dla kierunków Informatyka, Matematyka 24-28 czerwca 2024 – pobierz

Harmonogram obron

Informacje dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego: 


Załączniki:


Strona tytułowa pracy dyplomowej dla kierunku Matematyka – link

  • Dyplomanci,  którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 19/20 nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu. 
  • Dyplomanci,  którzy rozpoczęli studia w roku 18/19 i wcześniej,  wnoszą opłatę w wysokości 60 zł komplet polski lub 100 zł komplet z odpisem w j. obcym
  • Oryginały dokumentów składa się w sekretariatach katedr w wyznaczonych przez nie terminach

Zagadnienia dotyczące praw majątkowych do prac dyplomowych – informacja radcy prawnego

Uwaga: prezentacja pracy dyplomowej powinna być wykonana w postaci pliku .ppt lub .pptx.

Praca zgodnie z procedurą dyplomową wgrywana jest do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Opinia oraz recenzja pracy dyplomowej wypełniana jest w systemie ASAP

Informacja dotycząca sposobu odbioru Dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji 

Politechnika Krakowska wprowadziła możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi Covid-19 informujemy, że Dyplomy będą wysłane pocztą i taka formę uznajemy w obecnym czasie za obowiązującą do odwołania. 

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:

Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. 

Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,20 zł. 

W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu na adres: krobotycka@pk.edu.pl

Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

Przed złożeniem wniosku należy:

1) Zamknąć konto biblioteczne  wysyłając e-mail na adres:  wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl z prośbą o zamknięcie konta bibliotecznego.

2) Wnieść stosowną opłatę za dyplom ( jeśli do tej pory nie został wniesiona) 60 zł komplet polski lub 100 zł za komplet z odpisem w języku obcym. 

Po odebraniu przesyłki pocztowej z dyplomem należy:

Sprawdzić poprawność dokumentów

Podpisać potwierdzenie odbioru dokumentów


następnie:

Absolwenci studiów II stopnia (mgr, mgr inż.) przesyłają pocztą list zawierający potwierdzenie odbioru wraz z legitymacją na adres:

Dziekanat WIiT, ul.  Warszawska 24, 31-155 Kraków

Absolwenci studiów I stopnia (lic, inż.) jeśli kontynuują naukę na Politechnice Krakowskiej przesyłają skan potwierdzenia odbioru dokumentów na adres: krobotycka@pk.edu.pl

lub  przesyłają pocztą list zawierający potwierdzenie odbioru wraz z legitymacją jeśli nie podjęli studiów II stopnia na PK na adres Dziekanatu.

Zagadnienia na egzamin:

Kierunek: Informatyka (zagadnienia na egzamin dyplomowy I i II stopnia są takie same dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Kierunek: Matematyka

www.kms.pk.edu.pl

Wzory dokumentów:

Uwagi o sposobie pisania pracy dyplomowej – kierunek informatyka:


Karta odejścia (Obiegówka WIiT):

Po obronie:

  1. Po obronie należy:
    • wydrukować „Kartę odejścia” i podbić ją w Bibliotece PK, Instytucie Dyplomującym i Biurze Karier,
    • uregulować ewentualne zaległości wobec uczelni, 
  2. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z wypełnioną „Kartą odejścia”

Szanowni Państwo Dyplomanci!!!

Zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top