Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Dyplomy, egzamin dyplomowyZachęcamy do zgłaszania prac dyplomowych w dedykowanych konkursach - więcej informacji:  link

Deklaracje wyboru tematu pracy składa się w Sekretariatach odpowiednich Katedr. Katedra odpowiada za przydział recenzentów oraz ustalanie harmonogramów obron.
Katedra Informatyki: tel. (+48) 12 628 27 80
Katedra Matematyki Stosowanej: tel. (+48) 12 628 29 88

Przygotowanie protokołów na podstawie otrzymanej dokumentacji z Katedr oraz wydawanie dyplomów odbywa się w Dziekanacie - Pani Karolina Robotycka tel. (+48) 12 628 31 31

Szanowni Państwo! 
 
Osoby chcące odebrać dyplom osobiście proszone są o wcześniejszy kontakt e mailowy: karolina.robotycka@pk.edu.pl  lub telefoniczny 12 6283131 w celu umówienia terminu odbioru.  Złożenie karty odejścia obowiązuje  wszystkich absolwentów, zarówno I stopnia  jak i II stopnia. Legitymacje oddają absolwenci II stopnia oraz absolwenci I stopnia,  jeśli nie kontynuują studiów na PK. 
Dyplomy wysyłamy również pocztą zgodnie z obowiązującą procedurą. Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty składają Państwo elektronicznie na wyżej wskazany adres e mail. 
Opłatę w wysokości 18,20 wnoszą Państwo na konto podstawowe PK  09 2490 0005 0000 4600 1012 1826  w tytule należy podać: imię, nazwisko, kierunek, stopień, wydział (WIiT)
 

Terminy obron: 

Egzaminy dyplomowe dla: I i II stopnia studiów stacjonarnych, niestacjonarnych dla kierunków Informatyka, Matematyka 24-28 czerwca 2024 - pobierz
 
[Mieczysław Mucha, 2024-05-14 09:56]

Informacje dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego: 

1. Wytyczne dla Autorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich realizowanych na kierunku Informatyka - pobierz

2a. Regulamin antyplagiatowy - pobierz

2b. Procedura antyplagiatowa - pobierz

3. Procedura dyplomowania studentów na WIiT - pobierz, załącznik pobierz

Załączniki:

 • Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej - pobierz
 • Podanie o zmiany w temacie pracy dyplomowej lub zmianę promotora - pobierz
 • Oświadczenie o przystąpieniu do obrony studenta - pobierz
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej - pobierz
 • Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - pobierz
 • Wniosek o wydanie kompletu dyplomu - pobierz
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej dla kierunku Informatyka - pobierz
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej dla kierunku Matematyka - link

         - Dyplomanci,  którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 19/20 nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu. 
         - Dyplomanci,  którzy rozpoczęli studia w roku 18/19 i wcześniej,  wnoszą opłatę w wysokości 60 zł komplet polski lub 100 zł komplet z odpisem w j. obcym
         - Oryginały dokumentów składa się w sekretariatach katedr w wyznaczonych przez nie terminach

4. Zagadnienia dotyczące praw majątkowych do prac dyplomowych - informacja radcy prawnego

5. Uwaga: prezentacja pracy dyplomowej powinna być wykonana w postaci pliku .ppt lub .pptx.

6. Praca zgodnie z procedurą dyplomową wgrywana jest do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

7. Opinia oraz recenzja pracy dyplomowej wypełniana jest w systemie ASAP

8. W przypadku chęci realizacji tematu pracy przez dwie osoby wymagana dodatkowa zgoda - pobierz

9. Przygotowanie pracy w języku obcym - pobierz (uchwała - pobierz)

10. Zasady realizacji prac dyplomowych w ramach publikacji naukowych na kierunku Informatyka - pobierz (załącznik - pobierz, wersja angielska - pobierz)

11. Realizacja pracy dyplomowej pod opieką konsultanta - pobierz (uchwała - pobierz)

 

[Mieczysław Mucha, 2024-05-09 11:30]
Zagadnienia na egzamin:
  1. Kierunek: Informatyka (zagadnienia na egzamin dyplomowy I i II stopnia są takie same dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, I stopień, na kierunku Informatyka (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Grafika komputerowa i multimedia (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Informatyka stosowana (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Teleinformatyka (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Analityka Danych/Data Science - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Cyberbezpieczeństwo (obowiązuje od: 31.03.2021) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość - pobierz
  2. Kierunek: Matematyka

 

[Mieczysław Mucha, 2024-03-21 10:17]

Po obronie:

 1. Po obronie należy:
  • wydrukować „Kartę odejścia” i podbić ją w Bibliotece PK, Instytucie Dyplomującym i Biurze Karier,
  • uregulować ewentualne zaległości wobec uczelni, 
 2. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z wypełnioną „Kartą odejścia
Karta odejścia (Obiegówka WIiT) - pobierz pdfpobierz doc
[Daniel Grzonka, 2023-10-20 16:53]
Informacja dotycząca sposobu odbioru Dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. 

Politechnika Krakowska wprowadziła możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi Covid-19 informujemy, że Dyplomy będą wysłane pocztą i taka formę uznajemy w obecnym czasie za obowiązującą do odwołania. 
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:

• wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski (wzór nr 1) ; pobierz 
• wniosek o przesłanie dokumentów za granicę (wzór nr 2) : pobierz .
 
Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. 
Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,20 zł. 

W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.
 
Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu na adres: krobotycka@pk.edu.pl  

Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

Przed złożeniem wniosku należy:
1) Zamknąć konto biblioteczne  wysyłając e-mail na adres:  wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl z prośbą o zamknięcie konta bibliotecznego.
2) Wnieść stosowną opłatę za dyplom ( jeśli do tej pory nie został wniesiona) 60 zł komplet polski lub 100 zł za komplet z odpisem w języku obcym. 

Po odebraniu przesyłki pocztowej z dyplomem należy:

Sprawdzić poprawność dokumentów 

Podpisać potwierdzenie odbioru dokumentów (wzór nr 3 pobierz) następnie: 

Absolwenci studiów II stopnia (mgr, mgr inż.) przesyłają pocztą list zawierający potwierdzenie odbioru wraz z legitymacją na adres:

Dziekanat WIiT, ul.  Warszawska 24, 31-155 Kraków

Absolwenci studiów I stopnia (lic, inż.) jeśli kontynuują naukę na Politechnice Krakowskiej przesyłają skan potwierdzenia odbioru dokumentów na adres: krobotycka@pk.edu.pl
lub  przesyłają pocztą list zawierający potwierdzenie odbioru wraz z legitymacją jeśli nie podjęli studiów II stopnia na PK na adres Dziekanatu.
 
[Mieczysław Mucha, 2022-07-07 17:34]

Szanowni Państwo Dyplomanci!!!

 

Zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:28]
[Mieczysław Mucha, 2023-09-01 11:50]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska