Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Matematyka


Efekty kształcenia

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka rozumie budowę teorii matematycznych i potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk. Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki. Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii. Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka, a także rozumie ich ograniczenia. Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych. Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej. Potrafi m.in.: definiować funkcje i relacje rekurencyjne; tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich; definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności; interpretować i  wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych. Umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności, potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną. Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań. Umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania. Potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy. Umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne. Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi, a także prowadzić proste wnioskowanie statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu  matematyki i jej  zastosowań.  Wiedza ta uzupełniona jest umiejętnościami: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych; posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy  danych, jak również do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 
Profil ogólnoakademicki


Studia stacjonarne

I-go stopnia licencjackie
II-go stopnia magisterskie

2 specjalności
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Modelowanie matematyczne

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Mając właściwe przygotowanie do pracy zespołowej, umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia są w pełni gotowi do dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach zespołów i projektów realizowanych dla potrzeb najbardziej wymagających sektorów gospodarki (telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, operatorzy internetowi). Zdobyta w czasie studiów I stopnia wiedza i umiejętności zapewniają pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, co winno umożliwić dalszy rozwój kariery zawodowej w obszarach kierowania i zarządzania projektami

[Mieczysław Mucha, 2024-01-23 08:58]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska