Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Druki, podania i terminy


Wszystkie podania kierowane do Prodziekana ds. kształcenia należy przekazywać do odpowiedniej osoby zajmującej się administracją danego kierunku i formy studiów. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://it.pk.edu.pl/?i=vc-f-contact.php&vc=f-0

Regulamin studiów: 
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2323&Itemid=1006&lang=pl

Podania należy wypełniać komputerowo i własnoręcznie podpisywać
 1. Podanie o przepisanie ocen - pobierz
 2. Duplikat legitymacji - pobierz
 3. Wznowienie studiów - pobierz
 4. Urlop - pobierz
 5. Wzór porozumienia w sprawie praktyk (opcjonalne) - link
 6. Zwrot wpłaty - pobierz
 7. Rezygnacja ze studiów - pobierz
 8. Awans - pobierz
 9. Powtarzanie przedmiotu Przygotowanie pracy dyplomowej - pobierz
 10. Wniosek o powtarzanie przedmiotów (dotyczy tylko Informatyki II stopnia studia stacjonarne!) - pobierz
 11. Przeniesienie na WIiT PK - pobierz (wymogi dodatkowe - pobierz)
 12. Prośba o zgodę na przeniesienie na inną uczelnię - pobierz
 13. Zmiana grupy zajęciowej - pobierz
 14. Zmiana grupy zajęciowej pomiędzy Studentami - pobierz
 15. Skierowanie na pierwszy niezaliczony semestr - pobierz
 16. Indywidualna organizacja studiów - pobierz
 17. Project-based learning - uznanie efektów uczenia się w ramach projektu wykonywanego w FutureLab - pobierz
 18. Project-based learning - uznanie efektów uczenia się w ramach planowanego projektu wykonywanego w FutureLab - pobierz
 19. Podanie ogólne - pobierz
 20. Deklaracja wyboru specjalności dla studentów kierunków Matematyka oraz Matematyka Stosowana - link

Druki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej, obroną i egzaminem dyplomowym: https://it.pk.edu.pl/?page=ded

Terminy składania podań (liczone w dniach kalendarzowych):
 1. Skierowanie na pierwszy niezaliczony semestr - zgodnie z aktualnym zarządzeniem JM Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego w ramach pozycji określającej termin składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów (wyjątek: semestr dyplomowy - zgodnie z aktualną organizacją ostatniego semestru (dyplomowego) na Wydziale w ramach pozycji określającej termin zaliczenia semestru dyplomowego);
 2. Przeniesienie na WIiT PK - w okresie nie wcześniej niż od piątego, a nie później niż do drugiego tygodnia przed rozpoczęciem semestru;
 3. Wznowienie studiów - w okresie od piątego, a nie później niż do trzeciego tygodnia przed rozpoczęciem semestru;
 4. Awans - zgodnie z aktualnym zarządzeniem JM Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego w ramach pozycji określającej termin składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów;
 5. Umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego - w terminie do 7 dni od terminu ogłoszenia wyników;
 6. Podanie o zmianę grupy - w terminie do 12 dni od rozpoczęcia nowego semestru;
 7. Podanie o przepisanie ocen - w terminie do 14 dni od rozpoczęcia nowego semestru;
 8. Podanie o urlop - zgodnie z aktualnym zarządzeniem JM Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego w ramach pozycji określającej termin składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów (przed rozpoczęciem semestru). Dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu Student ma obowiązek zgłosić się do Dziekanatu celem rejestracji na kolejny semestr studiów;
 9. Sprawozdanie z praktyki dla kierunku Informatyka, studia stacjonarne - dla Studentów realizujących praktyki w wakacje lub przed wakacjami - do 30 września; dla Studentów realizujących praktyki w czasie semestru VII - do 15 grudnia;
 10. Sprawozdanie z praktyki dla kierunku Informatyka, studia niestacjonarne - przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla semestru dyplomowego;
 11. Sprawozdanie z praktyki dla kierunku Matematyka (profil ogólnoakademicki) - do 1 września;
 12. Rezygnacja ze studiów - niezwłocznie po podjęciu decyzji (nieterminowe zgłoszenie faktu rezygnacji może skutkować wpisem na kolejny semestr i naliczaniem opłat);
 13. Podanie o powtarzanie przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej - zgodnie z aktualną organizacją ostatniego semestru (dyplomowego) na Wydziale w ramach pozycji określającej termin zaliczenia semestru dyplomowego;
 14. Wniosek o powtarzanie przedmiotów - zgodnie z aktualnym zarządzeniem JM Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego w ramach pozycji określającej termin składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów (wyjątek: semestr dyplomowy - zgodnie z aktualną organizacją ostatniego semestru (dyplomowego) na Wydziale w ramach pozycji określającej termin zaliczenia semestru dyplomowego);
 15. Wniosek o częściowe lub całościowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne - przed rozpoczęciem nowego semestru;
 16. Umotywowany wniosek o indywidualną organizację studiów - w okresie od czwartego, a nie później niż do drugiego tygodnia przed rozpoczęciem semestru.
Podania składane po powyższych terminach co do zasady będą rozpatrywane negatywnie.

Organizacja roku akademickiego: https://it.pk.edu.pl/?page=ora


[Daniel Grzonka, 2024-02-15 19:14]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska