Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Pomoc materialna


Informacje dotyczące pomocy materialnej udziela p. mgr Aneta Zielińska
tel. (12) 628-31-69
e-mail: aneta.zielinska@pk.edu.pl


Szanowni Państwo,
pod linkiem znajdą Państwo ranking letni 2023/24 dla studentów z rekrutacji letniej. Lista ostateczna zawiera numery albumów studentów, którzy otrzymali stypendium w semestrze letnim (marzec-czerwiec). Pierwsze wypłaty z wyrównaniem za marzec otrzymają Państwo pod koniec kwietnia.
[Aneta Zielińska, 2024-04-03 14:11]
Szanowni studenci,
uprzejmie informuję, że można już składać wnioski o nagrodę "Student Lider pierwszego roku". Nagroda jest przyznawana studentom drugiego semestru pierwszego roku studiów pierwszego stopnia przyjętych na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, którzy uzyskali średnią ważoną nie niższą niż 4,0.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 kwietnia.

Link do wzoru Wniosek o przyznanie nagrody
[Aneta Zielińska, 2024-03-13 11:23]
Szanowni Studenci,
uprzejmie przypominam, że ostatnim dniem na składanie wniosków do stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 jest 29 lutego, dotyczy tylko studentów z rekrutacji letniej.

Wnioski już można składać w dziekanacie, aktualne wzory dostępne są na stronie Regulamin Wnioski
Studenci, którzy I stopień ukończyli poza PK są zobowiązani do złożenia Zaświadczenia o średniej arytmetycznej - wzór nr 19.

Wstępny ranking będzie ogłoszony 21 marca . Klasyfikuje się tutaj wszystkich studentów, którzy złożyli wniosek w terminie, lista jest uszeregowana w kolejności od największej liczby punktów.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wszyscy studenci zobowiązani są sprawdzić czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa a ewentualne rozbieżności wyjaśnić w dziekanacie - zgodnie z Regulaminem .
[Aneta Zielińska, 2024-02-14 10:33]
Szanowni studenci!
przypominam o naborze zimowym dla studentów zainteresowanych Stypendiami naukowymi  Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialneg. Termin upływa 15 stycznia.
Nabór letni - termin do 15 maja.

Wniosek w wersji elektronicznej proszę przesłać również na adres dss@pk.edu.pl, (tylko wniosek w wersji bez podpisów, bez załączników)

Szczegóły na stronie Własny Fundusz Stypendialny
[Aneta Zielińska, 2024-01-12 14:13]
Szanowni Państwo, 

pod linkiem znajduje się ranking do stypendium rektora.
Przydział powinien być już widoczny na indywidualnych kontach w wirtualnym dziekanacie.
[Aneta Zielińska, 2023-10-30 13:08]
Szanowni Państwo, przypominam o kończącym się terminie na składanie wniosków o stypendium ministra. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie PK pod adresem Stypendium ministra
Wnioski proszę składać do 29 września 2023r
[Aneta Zielińska, 2023-09-26 12:55]
 
 
 
Pełny wykaz dokumentów oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne są stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem:
 
Poniżej wykaz podstawowych dokumentów do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/24. 
 
1. WNIOSEK 
 
W tabelce na dole strony proszę zaznaczyć datę od - do /nadal rozpoczęcia i zakończenia pracy)
 
2. (Wzór nr. 8) Oświadczenie dla studentów starających się o dodatek do kwatery
 
Wszystkie dokumenty muszą dotyczyć roku podatkowego 2022r (tylko w szczególnych przypadkach roku 2023). Poniższe dokumenty składa student oraz wszystkie osoby pełnoletnie.
 
3. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie. 
 
4. (wzór nr 15) Oświadczenie o dochodzie,
 
5. (wzór nr 11) Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 
6. Zaświadczenia z  ZUS albo oświadczenie (wzór nr 14) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 
7. Zaświadczenie z gminy albo oświadczenie (wzór nr 13) o wielkości gospodarstwa rolnego,
 
8. Ryczałt – jeśli dotyczy: zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego musi zawierać: wysokość przychodu, stawka podatku, wysokości opłacanego podatku,
 
9. Jeśli dotyczy - Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 
10. Jeśli dotyczy  - Zaświadczenie lub oświadczenie (wzór nr 16)o uczęszczaniu do szkoły,
 
11. Jeśli dotyczy – skrócony akt urodzenia dla rodzeństwa lub dzieci do 18 rż,
 
12. Jeśli dotyczy - zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 
13. Jeśli dotyczy - dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców 1) karta pobytu, ważna Karta Polaka, 
 
13. Jeśli dotyczy inne, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej,
 
14. Jeśli dotyczy - jeżeli dochód w roku 2022 nie przekroczył kwoty 600 przypadającej na członka rodziny, student musi dołączyć do Wniosku zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń pomocy społecznej przez studenta lub przez członka rodziny studenta (patrz „Wykaz dokumentów”, wzór nr 18).
 
 
 
W przypadku innej sytuacji w rodzinie wymagane będą dodatkowe dokumenty określone Regulaminem.
 
[Aneta Zielińska, 2023-09-13 09:20]

Pomoc materialna dla studentów

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2023/24 studenci mogą ubiegać się  o pomoc finansową Uczelni. Pomoc ta udzielana jest  na wniosek studenta w formie :

- stypendium socjalngo lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zasad występowania z wnioskiem  o udzielenie pomocy materialnej oraz obowiązujących zasad jej przydzielania znajduje się w serwisie Uczelni pod   adresem Świadczenia stypendialne na PK

[Aneta Zielińska, 2023-09-13 09:19]
Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdą Państwo poradnik stypendialny który ułatwi składanie dokumentów do pomocy materialnej.

Poradnik stypendialny

Informator
[Aneta Zielińska, 2022-02-10 12:16]
[Aneta Zielińska, 2022-02-01 12:08]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska