Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Pomoc materialna


Informacje dotyczące pomocy materialnej udziela p. mgr Aneta Zielińska
tel. (12) 628-31-69
e-mail: aneta.zielinska@pk.edu.pl


Szanowni Państwo,

pod linkiem znajdą Państwo wstępny ranking do stypendium Rektora. Zgodnie z Regulaminem wstępna lista rankingowa zawiera wyłącznie numery albumu studentów i uzyskaną przez nich liczbę punktów i jest uszeregowana w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów.
wstępny ranking 22 23 Lato

Proszę o sprawdzenie średniej oraz dodatkowe punkty za osiagnięcia, wszelkie uwagi proszę kierować na adres:
aneta.zielinska@pk.edu.pl[Aneta Zielińska, 2023-03-21 09:22]
Szanowni Studenci przypominam o terminie składania wniosków o nagrodę "Student Lider I roku"  do 10 kwietnia 2023r. Regulamin oraz wniosek jest dostepny na stronie PK Nagroda Student Lider pierwszego roku
[Aneta Zielińska, 2023-03-16 11:17]
Szanowni Państwo,
przypominam o składaniu wniosków dotyczących świadczeń stypendialnych na semestr letni 2022/23.
Ostateczny termin upływa 28 lutego. Informacja dotyczy studentów rekrutujących się w semestrze letnim.
[Aneta Zielińska, 2023-01-26 13:03]
Szanowni Państwo,
załączam ostateczny ranking do stypendium Rektora na rok akademicki 2022/23 dla studentów rozpoczynających studia w semestze zimowym oraz na semestr zimowy 2022/23 dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim.
I stopień 1 rok - olimpiada
Ranking dla studentów studiów stacjonarnych
Ranking dla studentów studiów niestacjonarnych
Ranking dodatkowy

[Aneta Zielińska, 2022-11-07 11:10]
 
 
 
Pełny wykaz dokumentów oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne są stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem:
 
Poniżej wykaz podstawowych dokumentów do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/23. 
 
1. WNIOSEK 
 
W tabelce na dole strony proszę zaznaczyć datę od - do /nadal rozpoczęcia i zakończenia pracy)
 
2. (Wzór nr. 8) Oświadczenie dla studentów starających się o dodatek do kwatery
 
Wszystkie dokumenty muszą dotyczyć roku podatkowego 2021r (tylko w szczególnych przypadkach roku 2022). Poniższe dokumenty składa student oraz wszystkie osoby pełnoletnie.
 
3. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie. 
 
4. (wzór nr 15) Oświadczenie o dochodzie,
 
5. (wzór nr 11) Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 
6. Zaświadczenia z  ZUS albo oświadczenie (wzór nr 14) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 
7. Zaświadczenie z gminy albo oświadczenie (wzór nr 13) o wielkości gospodarstwa rolnego,
 
8. Ryczałt – jeśli dotyczy: zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego musi zawierać: wysokość przychodu, stawka podatku, wysokości opłacanego podatku,
 
9. Jeśli dotyczy - Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 
10. Jeśli dotyczy  - Zaświadczenie lub oświadczenie (wzór nr 16)o uczęszczaniu do szkoły,
 
11. Jeśli dotyczy – skrócony akt urodzenia dla rodzeństwa lub dzieci do 18 rż,
 
12. Jeśli dotyczy - zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 
13. Jeśli dotyczy - dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców 1) karta pobytu, ważna Karta Polaka, 
 
13. Jeśli dotyczy inne, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej,
 
14. Jeśli dotyczy - jeżeli dochód w roku 2021 nie przekroczył kwoty 600 przypadającej na członka rodziny student musi dołączyć do Wniosku zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej  zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
 
 
 
W przypadku innej sytuacji w rodzinie wymagane będą dodatkowe dokumenty określone Regulaminem
 
[Aneta Zielińska, 2022-10-07 09:01]

Pomoc materialna dla studentów

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2022/23 studenci mogą ubiegać się  o pomoc finansową Uczelni. Pomoc ta udzielana jest  na wniosek studenta w formie :

- stypendium socjalngo lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zasad występowania z wnioskiem  o udzielenie pomocy materialnej oraz obowiązujących zasad jej przydzielania znajduje się w serwisie Uczelni pod   adresem Świadczenia stypendialne na PK

[Aneta Zielińska, 2022-08-25 13:04]
Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdą Państwo poradnik stypendialny który ułatwi składanie dokumentów do pomocy materialnej.

Poradnik stypendialny

Informator
[Aneta Zielińska, 2022-02-10 12:16]

Informacje dotyczące stypendium socjalnego znajdują się w writualnym dziekanacie: ehms

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:34]
[Aneta Zielińska, 2022-02-01 12:08]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska