Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Matematyka Stosowana
Efekty kształcenia

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Matematyka stosowana o profilu praktycznym posiada umiejętność pracy z dużymi bazami danych oraz korzystania z oprogramowania służącego do obliczeń symbolicznych i numerycznych. W trakcie studiów ich uczestnicy łączą zdobywanie wiedzy matematycznej i informatycznej z dużą liczbą godzin praktyk i staży. Studia dostarczają wiedzy o praktycznym wykorzystaniu matematyki, kształcą umiejętności: logicznego myślenia i dedukcji, pracy w zespole, negocjowania, perswazji i zarządzania oraz rozwijają kreatywność. Student nabywa umiejętności:
• stosowania narzędzi matematycznych i informatycznych w finansach i analizie danych
• budowania modeli matematycznych dla zagadnień z różnych obszarów (np. przyrodniczych, inżynierskich, ekonomicznych lub związanych z technologiami informatycznymi)
• wizualizacji przygotowanych analiz i raportów
• tworzenia i modyfikowania modeli matematycznych oraz oceny ich poprawności
• stosowania metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego
• praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi.
 
 
Absolwent studiów magisterskich kierunku Matematyka stosowana ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie teoretycznych podstaw matematyki stosowanej i jej powiązań z innymi dyscyplinami, jak również matematycznej podbudowy stosowanych metod i technologii w zakresie umożliwiającym dokonywanie korekt i przystosowań do rozwiązywanego problemu. Wiedza ta zostanie rozszerzona o aspekty prawne i etyczne działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów (w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego), podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz standardy prowadzenia działalności gospodarczej, (np. złożone rozwiązania organizacyjne stosowane w firmach zatrudniających matematyków). 
Student studiów drugiego stopnia kierunku Matematyka stosowana nabywa umiejętności:
• prowadzenia analiz logicznych zarówno abstrakcyjnych zależności czystej matematyki, jak również dokumentacji i zadań związanych z pracą zawodową, 
• formułowania i testowania hipotez,
• klarownego prezentowania swojego stanowiska. 
Ponadto rozszerza swoją wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem matematycznym, analityką danych, statystyką oraz obsługą oprogramowania wspierającego pracę matematyka; zostaną przygotowani do przewodzenia grupie, przeprowadzenia krytycznej oceny jej działalności, w szczególności kontrolowania jakości wykonywania zadań przez siebie i podległych pracowników oraz przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem zespołami pracowniczymi; będą gotowi do podejmowania decyzji w sytuacjach wymagających niestandardowych działań i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 
Absolwent nauczy się technik i metod przygotowania wystąpień publicznych oraz autoprezentacji. Pozna strategie redukcji stresu. Nabędzie nawyku ustawicznego kształcenia oraz monitorowania rozwoju metod szeroko rozumianego modelowania matematycznego.
 
 
Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu kierunku absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorach: finansowym i bankowym, bezpieczeństwa publicznego (w szczególności cyfrowego), ubezpieczeniach, administracji państwowej i samorządowej, branży telekomunikacyjnej i informatycznej oraz firmach i międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach, na których liczy się umiejętność logicznego myślenia i szybkiej dedukcji, kreatywność, umiejętność negocjacji, perswazji i współdziałania  i kompleksowego rozwiązywania problemów.
 
Dalsze informacje na stronie: kms.pk.edu.pl/?page_id=1001
 

[Mieczysław Mucha, 2024-01-23 09:01]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska